Home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Hoofdstuk 6 : Arbeidstevredenheid en prestaties
Powerpoints
Extra opdrachten
Meerkeuzevragen
  Om de aanwezige capaciteiten en vaardigheden optimaal te kunnen benutten, moet de manager voldoende aandacht besteden aan de relatie met werknemers en de kenmerken en inhoud van hun werk. De werkorganisatie en het functieontwerp kunnen een doorslaggevende invloed op de inzet en productiviteit van werknemers hebben. Daarom dient er voldoende aandacht gegeven te worden aan de kwaliteit van de werkomstandigheden.
De manager moet bovendien weten hoe het werk plezieriger kan worden gemaakt en hoe belemmeringen voor effectieve prestaties kunnen worden weggenomen.

Leerdoelen
Na dit hoofdstuk gelezen te hebben kun je het volgende:
de betekenis, kenmerken en voornaamste dimensies van werktevredenheid beschrijven;
een onderzoekskader opstellen;
de aard van door werk veroorzaakte stress onderzoeken;
de belangrijkste methoden voor het verbeteren van de werkorganisatie en he functieontwerp beschrijven;
algemenere benaderingen op het verbeteren van functieontwerp onderzoeken;
de voornaamste invloeden op werktevredenheid benoemen;
de relatie tussen tevredenheid en betere werkprestaties analyseren.


Klik op het icoon om de download te starten.