Home  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Hoofdstuk 9 : Organisatiedoelen, strategie en verantwoordelijkheden
Powerpoints
Extra opdrachten
Meerkeuzevragen
 


1 Wat wordt niet gezien als een belangrijke functie van doelen?
Ze bieden een standaard voor prestaties
Ze vestigen de aandacht op de activiteiten van de organisatie en de richting van de inspanningen van haar leden
Ze formuleren de bestaansreden en algemene richting voor de organisatie
Ze bieden richtlijnen voor besluitvorming en rechtvaardiging voor genomen handelingen


2 Om effectief te zijn moeten organisatiedoelen het volgende aanmoedigen:
het belang van traditionele managementactiviteiten
het gebruik van empowerment maar daarbij ook traditionele managementactiviteiten omvatten
het gebruik van empowerment
iedereen die ermee te maken heeft de doelen te laten accepteren zonder vragen en bijdragen aan het behalen ervan


3 Het is de organisatie die doelen heeft.
Niet waar
Waar


4 Wanneer worden informele doelen gecreŽerd?
Wanneer de doelen niet alle eigenschappen hebben die nodig zijn om effectief te zijn.
Wanneer afzonderlijke leden van de organisatie verschillende doelen hebben die in conflict zijn met de doelen die officieel zijn opgesteld
Wanneer verschillende afdelingen gezamenlijk geformuleerde en onderschreven doelen hebben.
Wanneer verschillende team overeengekomen doelen hebben die niet overeenkomen met die van andere gebieden


5 Welk type doelen zijn negatief en plaatsen een beperking op de leden van de organisatie en proberen bepaalde vormen van gedrag te voorkomen?
Culturele doelen
Consumentendoelen
Opgedragen doelen
Economische doelen


6 Welk type doelen hebben te maken met symbolische objecten en het creŽren of behouden van waardesystemen voor de maatschappij?
Secundaire doelen
Culturele doelen
Consumentendoelen
Opgedragen doelen


7 Wat is waar over secundaire doelen?
Ze hebben te maken met de manier waarop de organisatie haar macht en invloed gebruikt bij het genereren van output
Ze hebben te maken met het draaien en functioneren van de organisatie
Ze hebben te maken met de aard van output in termen van de markt die wordt bediend en klanttevredenheid
Ze hebben te maken met de serie handelingen die te maken heeft met het genereren van output


8 Wat vertegenwoordigt een ethische basis?
Het gebruik van materiaal en managementpraktijken die te maken hebben met organisatieprestaties
De manieren van handelen en distributiekanalen
De structuur, de operationele activiteiten, en begeleiding van de activiteiten van de organisatie
De elementaire principes die externe en interne relaties van de organisatie bepalen


9 Wanneer is een mission statement meest waarschijnlijk van waarde?
Wanneer het bedrijf het bij elke gelegenheid communiceert
Wanneer het mission statement wordt opgesteld door seniormanagers
Wanneer het bedrijf echt doet wat het zegt
Wanneer het mission statement verbanden heeft met bedrijfsbeleid en -strategieŽn


10 Wat formuleren doelstellingen meer specifiek?
Zowel A als B niet
Zowel A als B
De te behalen eindresultaten
Organisatiedoelen


11 Waarin wordt beleid vertaald?
Plannen
Regels, plannen en procedures
Regels
StrategieŽn en procedures


12 Welke van onderstaande wordt meestal gezien als het primaire doel van een bedrijf?
Blijvende groei en ontwikkeling
Verkopen aan de consument vergroten
Omzet vergroten met een bepaald percentage


13 Wat is het doel van de balanced scorecard?
Het meten van de bijdragen van mensen aan de groei van het bedrijf
Bedrijfsprestaties koppelen aan klanttevredenheid
Bedrijfsprestaties koppelen aan financiŽle maatregelen
Een aantal kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren combineren


14 Waarvoor staat de 'O' in SWOT?
Mogelijkheden (Opportunities) die voortkomen uit de aard van veranderingen die worden doorgevoerd in interne processen
Mogelijkheden (Opportunities) die zich kunnen voordoen wanneer bepaalde veranderingen worden doorgevoerd
Mogelijkheden (Opportunities) die voortkomen uit de aard van veranderingen in de externe omgeving
Mogelijkheden (Opportunities) om geÔdentificeerde zwakheden te verhelpen


15 Het belangrijkste doel van PESTEL-analyse is het analyseren van
prestaties in het verleden
de sterkten en zwakten van het bedrijf
de algemene omgeving van het bedrijf
de interne omgeving van het bedrijf


16 Volgens de agency-theorie is het rendement voornamelijk voor:
Personeel
Alle stakeholders
Aandeelhouders
Klanten


17 Wat biedt richtlijnen voor de activiteiten en het management van de organisatie?
Organisatiedoelen
Doelstellingen
Organisatiebeleid
Plannen

De antwoordkeuzemogelijkheden in deze oefening worden bij het openen van deze pagina telkens in een nieuwe, willekeurige volgorde weergegeven