Titelinformatie

Ethiek in sociaal werk, 3e editie met MyLab NL

 

Jacquelien Rothfusz

 

 

Docentexemplaar aanvragen

Let op: Ethiek in sociaalagogische beroepen zal vanaf de 3e editie Ethiek in sociaal werk heten.

Maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners, pedagogen en cultureel werkers verlenen hulp en diensten aan mensen die kwetsbaar zijn. Hierbij spelen normen en waarden een grote rol. Ethiek in sociaal werk behandelt de belangrijkste ethische begrippen en legt de relatie met de verschillende beroepscodes op dit gebied.

Het studieboek is verdeeld in een algemeen en een beroepsgericht deel. In het eerste deel wordt de theoretische basis gelegd, waarin de basisbegrippen van ethiek en de normatieve theorieën worden besproken. Daarnaast presenteert de auteur een stappenplan dat gebruikt kan worden om ethische dilemma's te analyseren en tot verantwoorde keuzes daarin te komen. Het tweede deel gaat in op de beroepsgerichte ethiek, waarbij de nieuwe beroepscodes van IFSW/IASSW, MWD, NVO en Phorza uitgebreid worden behandeld. Ten slotte wordt voor de verschillende beroepsgroepen een casus geanalyseerd aan de hand van een overzichtelijk stappenplan.

Het boek bevat veel didactische kenmerken, zoals samenvattingen en verdiepende kaders. Ook biedt de auteur met realistische casussen, die in overleg met het werkveld gekozen zijn, handvatten om morele problemen zorgvuldig te analyseren en professionele keuzes te verantwoorden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met individuele en groepsopdrachten, waardoor studenten actief een professionele moraal leren ontwikkelen.

Nieuw in deze editie
Deze 3e editie gaat uit van de meest recente beroepscodes en besteedt aandacht aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van de participatiesamenleving en de relevantie daarvan voor sociaal werk, onder meer in de vorm van Welzijn Nieuwe Stijl. Andere ontwikkelingen leiden tot nieuwe ethische vragen, bijvoorbeeld in de samenwerking in sociale wijkteams, de komst van de ‘T-shaped professional’ en de grote rol van sociale netwerken en vrijwilligers.

Ook wordt in deze nieuwe editie gebruikgemaakt van de ‘Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Beroepsnormen voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker’ en van de ‘Beroepscode kinder- en jongerenwerk’’. Bovendien is een aantal casussen geactualiseerd en wordt aandacht besteed aan vormen van moreel beraad.

Omdat de veranderingen in het sociaal werk erg snel gaan en er ook wordt gewerkt aan een nieuwe beroepscode, zullen updates worden gegeven op Pearson MyLab (zie ook hieronder). Ten slotte is de vormgeving van het boek aantrekkelijker geworden door de illustraties van Zoë Smeets.

Bij deze nieuwe editie zal gebruik worden gemaakt van de digitale leeromgeving Pearson MyLab, met veel extra studie- en lesmateriaal. Meer informatie over Pearson MyLab kunt u verderop op deze pagina lezen.

Doelgroep
Door de brede opzet van dit boek is het geschikt voor studenten van alle Sociale Studies: MWD, SPH, CMV en Pedagogiek.

Verkorte inhoudsopgave
Inhoud
Voorwoord
Inleiding
DEEL I Inleiding ethiek
H1 Moraal en ethiek
H2 Normatieve theorieën
H3 Aan het werk met morele problemen
DEEL II Beroepsethiek
H4 Van ethiek naar beroep
H5 Het beroep: centrale waarde en professionele grondhouding
H6 De professionele relatie met de cliënt
H7 De maatschappelijke functie van sociaal werk
H8 Samenwerking
Bijlage 1 Voorbeeld van de uitwerking van een stappenplan
Bijlage 2 Beroepscodes IFSW/IASSW
Begrippenlijst
Literatuur

MyLab | Nederlandstalig
MyLab is de digitale leeromgeving van Pearson. Hierin kunnen studenten oefenen met het studiemateriaal. Docenten kunnen hun lessen hier vooraf klaarzetten en studenten monitoren op hun voortgang.

MyLab voor studenten
MyLab biedt het volgende studiemateriaal voor studenten: een interactieve eText (waarin je notities kunt maken, belangrijke zinnen markeren en theorie die je niet hoeft te bestuderen kunt uitzetten), een begrippentrainer, weblinks, figuren en tabellen en kennis-, discussie- en multiplechoicevragen.

MyLab voor docenten
MyLab bevat het volgende docentenmateriaal: een interactieve eText (de volledig digitale versie van het tekstboek waarin u uw notities kunt delen met collega’s of studenten, belangrijke zinnen kunt markeren, en theorie die niet in uw les aan bod komt, kunt uitzetten), figuren en tabellen, aanvullende casuïstiek, extra werkvormen die tijdens colleges gebruikt kunnen worden en uitwerken op alle extra cases en kennis-, discussie- en multiplechoicevragen.

Op www.pearsonmylab.nl is meer informatie te vinden over deze digitale leeromgeving.

Over de auteur
Jacquelien Rothfusz is als docent beroepsethiek en psychologie verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen, Academie voor sociale studies.

Gerelateerde titels
Ethiek in de psychologie door Jacquelien Rothfusz
Ontwikkelingspsychologie door Robert Feldman
Ontwikkelingspsychologie II door Robert Feldman

flash image news produce

Titelgegevens

  • ISBN 9789043033916
  • 328 pagina's
  • Paperback
  • 23-03-2017
  • € 39.95 (incl. BTW)


Downloads

flash image news produce